1°) O dia 16 de marzo de 2004 terá lugar na Sala de Exposicións do C.E.I.P. de Campolongo o I I ConcursoExposición da Camelia.

2º)' Poderán concorrer tódolas persoas interesadas que realicen a súa inscrición, especialmente membros da Connmidade Educativa do Centro.

3°) Poderanse presentar flores pertencentes a calquera especie de camelia ou hibridos, admitindo calquera forma de flor, dende a sinxela ata a dobre formal e tódalas formas intermedias de variedades.

4' Establécense un premio especial "Camelia Campolongo" que se outorgará o alumno/a mais destacado en ca1quera das modalidades. O alumno/a o que se lle outorgue este premio, non poderá obter ningún dos outros premios previstos na base 5°.

5°) Concederanse, ademais, 2 premios para cada unha das seguintes modalidades:

a) Camelia branca

b) Camelia vermella-rosada

c) Camelia xaspeada-variegada

d) Presentación artistica

Nas modalidades a. b e c, os lotes serán de 3 a 6 flores. La modalidade d, será libre o n° de flores

6°) No boletin de inscrición deberá expresarse a modalidade na que se desexa participar, segundo se indica na base 5°.
O Boletin de inscrición facilitarase na Secretaria do Centro de Campolongo, onde deberá entregarse debidamente cuberto antes do día 15 de marzo as 14 horas.

7º) Os concursantes presentarán os lotes de flores na Sala de Exposici6ns, entre as 9 e 13 horas do día 16 de marzo e non poderán retiralos, sen autorización, antes das 20 horas do dia 18 de marzo.

8º) A inauguración da exposición terá lugar o dia 16 de marzo. as 16.00 horas e darase lectura o dictame do Xurado do concurso

9º) Convócanse asi mesmo concursos de redacción, de debuxo e pintura e de fotografla, baixo o lema "A CAMELIA EN CAMPOLONGO" para alumnos de Educación Infantil e Primaria do C.E.I.P. de Campolongo. Neste concurso concederase un premio, para redacción, un para debuxo e pintura e outro para fotografia, consistente en material didáctico. Os traballos deberán ser entregados o Xefe de Estudios antes do día 15 para ser expostos na Sala de ExposiciÓDs.

10º) A Comisión Organizadora e o Xurado, estará composto por membros da Comunidade Educativa do Centro, Concelleira de Medio Ambente do Concello, un representante da Comisión de Festas de Campolongo e presidida por Mª Carmen Salinero, Bióloga da Estación Fitopatolóxica do Areeiro e Presidenta da Asociación Española da Camelia. Dito Xurado poderá declarar desertos os premios establecidos, si as flores ou traballos presentados non alcanzasen o nivel requirido.

11°) Os concursantes, polo feito de solicitar a inscrición, declaran coñecer e aceptar integramente estas bases e someterse as decisións do xurado e da Comisión Organizadora, segundo as súas diversas competencias. Os dictames do Xurado serán inapelables. Poderase solicitar calquera aclaración sobre as Bases a Comisión Organizadora.

Pontevedra, Marzo 2004

- Pulsar el botón "Atrás" del navegador para regresar al menú -

 

 

 NOTA: No se permite el uso  de las imágenes sin el permiso del propietario de las mismas.

               

© José C. García 1999-2004